• image
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Catechese

"Samen die weg gaan…"

Een gezamenlijke zoektocht van mensen naar de bron van hun leven. Op die weg kunnen mensen bij zichzelf en bij elkaar ontdekken hoe God leeft in ons. Daarbij helpt ons de H.Schrift en de manier waarop het geloof door de eeuwen heen doorgegeven is. Een voorbeeld daarvan is het verhaal van de Emmaüsgangers. Jezus is in hun midden geweest, ze dachten dat nu alles goed zou worden. Na zijn dood voelen ze zich alleen, met lege handen. Er is teleurstelling. Alleen maar vragen en verwarring. Dan ontmoeten ze die onbekende. Hij luistert en gaat vertellen op een manier die hen raakt. "Blijf toch", zeggen ze. Aan tafel herkennen ze Hem. Achteraf zeggen ze: "Was het niet hartverwarmend?"

In die verhalen herkennen we elkaar. Daar is ruimte en vrijheid, een nieuwe weg en nieuwe taal. De uitdaging: samen die weg gaan.


Het aandachtsveld Catechese omvat de volgende werkgroepen:

Doopgroep

Bij de doop wordt een mens opgenomen in de kerk, dus bij ons in onze parochie-gemeenschap. Ouders geven hiermee te kennen dat zij hun kind als volgeling van Jezus willen laten opgroeien.
Het dopen van een kind is een scharniermoment van contact van ouders met de parochie-gemeenschap. Wij vinden het daarom van belang dat de voorbereiding en de toediening van het doopsel in eigen parochie gebeurt. Dat verhoogt ook de betrokkenheid van de parochianen met hun eigen parochie.

Doordat de zorg om elkaar in de parochie nu steeds meer een zaak van vrijwilligers is geworden, is er een doopwerkgroep. De taak van de werkgroep is om samen met de bedienaar van de doop een voorbereidingsavond te houden voor de ouders en peters/meters van de dopelingen. Jaarlijks in januari met het feest van de Doop van de Heer worden de ouders die het afgelopen jaar hun kindje hebben laten dopen uitgenodigd om het doopschelpje op te komen halen.

Eerste Heilige Communie

De eerste communie is de eerste volledige deelname aan de eucharistieviering. De werkgroep Eerste Heilige Communie organiseert buiten schooltijd op school bijeenkomsten voor kinderen uit groep 4 en hun ouders. De Eerste Communie wordt geleidt door parochie en de werkgroep.
 

Heilig Vormsel

De oorsprong van het vormsel is de handoplegging door de apostelen. Het sacrament van het Heilig Vormsel wordt toegediend door de zalving van het voorhoofd met chrisma en handoplegging. In de handoplegging komt het Bijbelse gebaar te voorschijn waarmee de gave van de heilige Geest wordt meegedeeld en in het gebed wordt afgeroepen. In groep 8 wordt projectmatig door parochie en vormselwerkgroep met het kind naar de toediening van het Heilig Vormsel toegewerkt. De Emanuelparochie organiseert jaarlijks een Vormelingendag. Een dag waarop alle Vormelingen van de hele Emmanuelparochie samen komen. Kinderen die niet naar de H.Hartschool gaan, kunnen zich aanmelden bij het parochiesecretariaat.
 

Kinder-woorddienst

De werkgroep kinderpastoraat verzorgt geregeld een kinderwoorddienst tijdens de viering van de zaterdagavond of de zondagmorgen. Doel van de kinderwoorddienst is het uitleggen van het evangelieverhaal van die zondag, op een voor de kinderen begrijpelijke wijze. Bovendien wordt het verhaal visueel ondersteund en maken we iets met de kinderen m.b.t. het verhaal. De kinderen krijgen dit meestal mee naar huis zodat u thuis met uw kind hierover na kunt praten.

 

Kinder-doemiddag

Een aantal medewerksters van de werkgroep kinderpastoraat verzorgen de woensdagmiddag voor de adventstijd een doe-middag voor de kinderen van de basisschool. Er wordt een Bijbel-spiegelverhaal gelezen en de kinderen maken iets voor de adventstijd. De kinderen kunnen hun werkstukje ophalen na de viering van de eerste zondag van de advent. Deze viering vind op zaterdagavond of zondagmorgen plaats.

Ziekenzalving

Naast de individuele ziekenzalving kennen wij ook de gemeenschappelijke ziekenzalving. In deze viering staat de handoplegging en het gemeenschappelijk gebed centraal. Deze viering is de laatste jaren naar voren gekomen als uiting dat zorg voor zieken en ouderen een zorg is voor de hele geloofsgemeenschap en dat de kracht van het gebed nooit mag worden onderschat, of verwaarloosd. De ziekenzalving laat zien dat onze geestelijke en lichamelijke gezondheid God ter harte gaat. In de handoplegging wordt door dit gebaar duidelijk dat God een 'dak' boven ons leven bouwt.

Geloven Nu

De naam zegt het al. Hoe doe je dat, NU geloven? Hoe gaat dat in de praktijk? Voor welke vragen kom je te staan? In een Geloven Nu-groep kun je daar samen met anderen over praten en nadenken. Met een regelmaat van één keer per vier, vijf of zes weken (dit gaat in overleg), komt de groep bij elkaar om te praten over een Bijbeltekst, of over het leven van een heilige. Er zijn vragen gemaakt, aan de hand waarvan een zinvolle discussie kan ontstaan. De avonden kunnen worden afgesloten met een beeldmeditatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van schitterende illustraties, passend bij het thema van de avond.

Bijbelvorming

Op vrijdagmorgen 1 keer per maand van 8:45 tot ongeveer 10:00 uur komt de groep bij elkaar. Er wordt dan een Bijbelverhaal gelezen en daar wordt met elkaar over gesproken. Onder leiding van Riet Mulder proberen we het Bijbelverhaal eigen te maken en te plaatsen in ons dagelijks leven. De bijeenkomsten worden als zeer zinvol ervaren. Heb jij ook zin om hieraan deel te nemen, laat het weten aan Riet Mulder, dan kan ze zeggen wanneer het is. Kennis van de Bijbel is niet nodig, het is voor een ieder toegankelijk.

Weeksluiting bij Brugstede

In woonzorgcentrum Brugstede wordt eens per twee weken een oecumenische weeksluiting gehouden. Deze wordt afwisselend ingevuld door een voorganger vanuit de Brugkerk (PKN), de H.Hartkerk (R.K.) of de Lichtbron (Vrijgem.Gereformeerd).Aanvang is steeds om 19.00 uur. De tijdsduur is ongeveer 30 minuten. Na afloop van de viering is er de mogelijkheid om samen koffie of thee te drinken.
Op de zaterdag voorafgaand aan Kerstmis en Pasen wordt om 15.00 uur een speciale viering gehouden. In november worden tijdens een weeksluiting de overleden bewoners van Brugstede van het laatste jaar herdacht. De vieringen zijn in het Grand Café en ze zijn niet alleen voor de bewoners van Brugstede, iedereen is van harte welkom.