• image
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Gemeenschapsopbouw

"Samen werken/bouwen aan…"
Gemeenschapsopbouw zet zich in om de samenhang in de gemeenschap te verstevigen. Zij houdt zich daarvoor voornamelijk bezig met contacten en communicatie binnen en buiten de geloofsgemeenschap.
Het eerste hoofddoel is daarom onderlinge verbondenheid te stichten. Gelovig gezien moet gemeenschap ons gegeven worden. In de bijbel gaat het bij gemeenschap steeds over deel-hebben, deel-nemen, deel-geven.
Gemeenschap ontstaat als mensen bereid zijn zich in elkaar te verdiepen en zich wederzijds te laten raken. Dat betreft de eigen gemeenschap en ook andere christelijke contacten, alsmede de samenleving. Werkgroepen behorend tot het aandachtsveld Gemeenschapsopbouw zijn:


Parochiescretariaat

Het parochiesecretariaat is het kantoor van de parochie. Daar wordt de vanwege het bisdom verplichte parochiële administratie verwerkt: In het doopboek wordt elke toediening van het doopsel binnen de parochie door het secretariaat opgenomen. Daarnaast wordt in het doopboek melding gemaakt van de toediening van het H.Vormsel, de sluiting van een kerkelijk huwelijk of een wijding. Ook wanneer betrokkenen elders dan in deze parochie het H. Vormsel ontvangen, hun kerkelijk-huwelijk sluiten of een wijding ontvangen. In het huwelijksboek wordt door het secretariaat elke huwelijkssluiting binnen de parochie genoteerd. In het boek van de overledenen wordt door het secretariaat de gegevens vermeld van elke overleden parochiaan. Daarnaast wordt ook andere dan de verplichte administratie door het secretariaat behartigd. De parochieagenda wordt bijgehouden: Uitvaarten, huwelijksvieringen, jubilea en andere vieringen worden op het secretariaat aangenomen en na overleg met de pastor opgenomen in de agenda van de parochie. Misintenties voor de verschillende vieringen in het weekend of door de week, worden op het secretariaat opgenomen en verwerkt. Post die aan het parochieadres gestuurd is, wordt door het secretariaat opgenomen en vervolgens afgehandeld.

Bereikbaarheidsgroep
Gedurende de openingsuren van het secretariaat is de parochie rechtstreeks bereikbaar. Buiten deze uren om wordt u via het antwoordapparaat verwezen naar een van de leden van de bereikbaarheidsgroep. Die kunnen u te allen tijde doorverwijzen of het juiste antwoord aanreiken.

Vrijwilligers/Vrijwilligerscoördinator
VrijVrijwilligerswerk is voor onze kerk meer dan een meerwaarde. Zonder de honderden vrijwilligers zouden we niet kunnen bestaan. Samen staan we sterk en kunnen we ons sterk maken voor een levendige geloofsgemeenschap. Bovendien brengt het bonte gezelschap qua leeftijd en achtergronden zoveel talent voort dat er voor allerhande klusjes altijd wel iemand te vinden is. Vrijwilligerswerk staat open voor jong en oud, elke inbreng is welkom. Uiteraard vragen de verschillende soorten steeds andere vaardigheden. Taken en tijdsbesteding kunnen heel verschillend zijn: meestal betreft het een afgebakende taak met een vast ritme van een dagdeel per week, maand of eens per jaar. Sommige mensen zijn ook op projectbasis actief. De vrijwilligerscoördinator zorgt ervoor dat het bestand van vrijwilligers wordt bijgehouden, er een goede doorstroming en begeleiding is van de vrijwilligers en de invulling van vacatures, hierbij bijgestaan door een vrijwilligerscommissie.

Coördinatie cursus
Om de parochie vitaal te houden is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. Deze inzet van vrijwilligers is noodzakelijk omdat het aantal professionele krachten terug loopt. Om het aantal vrijwilligers en de kwaliteit van de inzet te waarborgen zijn opleiding, vorming en toerusting nodig. Om de aangeboden cursussen te coördineren zijn er een tweetal contactpersonen door het parochiebestuur benoemd. Zij houden het cursusaanbod van het dekenaat, Dominicanen Zwolle, activiteiten van de Zwanenhof, etc., dat binnenkomt via het secretariaat, bij. Vervolgens informeren zij parochiebestuur en parochievergadering en zorgen voor de verdere verdeling naar de werkgroepen toe.

Redactie parochieblad
Het parochieblad verschijnt eens per 2 weken (in de vakanties en met hoogtijdagen soms per 3 weken). Het bevat een overzicht van de liturgische vieringen en misintenties over dat tijdvak. Naast een pastoraal artikel bevat het parochieblad mededelingen en informatie over kerk en parochieleven. De redactie zorgt voor de indeling, tekst, vormgeving en opmaak van het parochieblad.

Wijkvertegenwoordigers
De wijkvertegenwoordiger is een parochiaan die het aanspreekpunt vormt tussen onze geloofsgemeenschap en parochianen die wonen in de betreffende wijk. De werkzaamheden van een wijkvertegenwoordiger zijn o.a. het leggen van een eerste contact met nieuwe parochianen in de wijk, waarbij het inschrijfformulier wordt ingevuld. Hierbij wordt de parochiegids aangeboden.
Ook vertegenwoordigt hij of zij de geloofsgemeenschap bij een avondwake of begrafenis, na het overlijden van een parochiaan uit de wijk. Tijdens de jaarlijkse aktie kerkbalans heeft de wijkvertegenwoordiger een belangrijke taak. Samen met de helpers worden de enveloppen weggebracht en weer opgehaald.

Raad van Kerken
Nadat in 1948 de Wereldraad van Kerken is opgericht, zijn er in de loop der jaren ook op nationaal, provinciaal en lokaal niveau Raden van Kerken ontstaan. In 1976 is in Lemele en Lemelerveld de plaatselijke Raad van Kerken opgericht. De deelnemende kerken zijn:
• de Verenigde Protestante Gemeente Lemele/Archem/Dalmsholte.
• Protestantse Gemeente Brugkerk te Lemelerveld
• De Rooms Katholieke Parochie Lemelerveld.
De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Lemelerveld (Lichtbron) zal voorlopig nog als gast meedoen.

Vanuit deze vier geloofsgemeenschappen zijn leden afgevaardigd in de Raad van Kerken. De doelstelling van de Raad is de verschillende christelijke kerken nauwer te laten samenwerken. Dit gebeurt in eerste instantie door jaarlijks een aantal oecumenische diensten te organiseren, te weten in de Gebedsweek voor de eenheid van de kerken, in de veertigdagentijd, in de vredesweek en in de advent. Daarnaast komt de Raad een vijftal keren per jaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden initiatieven die de doelstelling van de Raad ondersteunen verder uitgewerkt.

Tienerclub
Voordat de jongeren de basisschool verlaten ontvangen  zij het H.Vormsel. Ze zijn “gevormd” om een stap verder in de maatschappij te zetten, startend bij het vervolgonderwijs buiten Lemelerveld. Dit betekent wel dat de groep uit elkaar valt. De tienerclub biedt deze jongeren eens per maand een plek, waar ze elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten. Het is voor alle katholieke jongeren die de basisschool verlaten. Middels een gevarieerd aanbod van ontspanning en inspanning aansluitend bij de beleving van de hedendaagse jongeren wordt geprobeerd om als kerk op een aansprekende manier in contact te blijven met deze jongeren. Eens per 4 jaar organiseert men een reis naar Polen.