• image
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Liturgie

"Samen vieren"

Parochianen komen regelmatig samen voor vieringen, zoals de Eucharistieviering, Woord- en Communieviering, Boeteviering of Mariaviering. Een viering kun je omschrijven als de ontmoeting door middel van taal en teken tussen enerzijds God die zich geopenbaard heeft in de geschiedenis van het Joodse Volk en in Jezus van Nazareth en anderzijds in de gemeenschap van gelovigen die gehoor geven aan de uitnodiging die van God uitgaat.
Het aandachtsveld Liturgie omvat de meeste werkgroepen en ook het grootste aantal vrijwilligers.

Werkgroepen behorend tot het aandachtsveld Liturgie zijn:

Gezinsviering

Een gezinsviering  is een viering die wordt samen gesteld door de voorganger van de viering en de  werkgroep gezinsviering. Deze werkgroep  bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die de kinderen in de basisschool leeftijd hebben.
Het doel van deze viering is om kinderen meer te betrekken bij het geloof door op eenvoudige, ontspannen  manier een viering aan te bieden.

Kindje wiegen

Elk jaar wordt op een van beide kerstdagen 'kindje wiegen' voor de allerkleinsten onder ons, gehouden. Een oude traditie om de jongste kinderen ook het kerstverhaal te laten horen en te laten meebeleven. De aanwezigen, zowel kinderen als volwassenen, aanhoren en beleven het kerstverhaal rondom de kerststal in de kerk.

Woord- communieviering

Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op leken om in verschillende diensten voor te gaan. In onze parochie is de werkgroep woord- communieviering al jarenlang actief met een aantal mensen, die zich al vanaf het eerste uur hiervoor heeft ingezet. Het gaat om een groep enthousiaste mensen, ieder actief op zijn of haar eigen manier. De werkgroep komt regelmatig elkaar. De laatste woord- communieviering wordt dan geëvalueerd aan de hand van reacties van de groep zelf en reacties vanuit de parochie. Daarna verdiepen zij zich in de eerstvolgende viering. Wat is het thema, waar gaan de schriftlezingen over, wat wordt ermee bedoeld. Hoe kan er inhoud aan de viering worden gegeven? Wat wil het Evangelie ons vertellen, vertaald naar de tijd waarin wij nu leven. Het zijn inspirerende bijeenkomsten; Iedereen heeft een eigen visie en regelmatig vinden er interessante discussies plaats. Zo probeert de groep inhoud te geven aan een viering, een verhaal te vertellen en daarnaast iedereen iets mee te geven, iets dat hem of haar aanspreekt, iets waarin je jezelf herkent, een gedachte waar je nog even over na wilt denken.

De reden voor de activiteiten van deze werkgroep is tweeërlei, enerzijds dat er niet altijd een priester beschikbaar is om voor te gaan in alle samenkomsten van gelovigen. Anderzijds zijn wij als parochianen samen verantwoordelijk voor het wel en wee van elkaar en van het parochiegebeuren. Het is dan de taak van deze werkgroep om een woord/communieviering te verzorgen. Uitgangspunt voor het samenstellen van de woord/communiediensten zijn de lezingen van de betreffende zondag.

Jubileumviering

Hoogtepunten in het leven zoals bijvoorbeeld een 25, 40 of 50 jarig huwelijksfeest kan in onze kerk met een jubileumviering worden gevierd.

Advents- en Vastenviering

De MOV heeft in de advent-  en in de vastentijd een project om geld in te zamelen.
Dit kan een landelijk project zijn maar ook een ander belangrijk doel.
In een  advents- en vastenviering  wordt aandacht  besteed aan het project, er is een viering rondom  het project  samengesteld om duidelijk te maken waarvoor er geld wordt ingezameld.
Tijdens de advent- en vastentijd staat een grote bus achterin de kerk waarin men een bijdrage voor het project kan deponeren. Ook tijdens de viering wordt de collecte hieraan besteed.

Mariaviering

2x per jaar wordt er een Mariaviering gehouden, in de maand mei en oktober. De viering bestaat uit gebeden en liederen, geheel gewijd aan Maria.
 

Avondwake

De werkgroep avondwake verzorgt, indien de nabestaanden dat wensen, op de vóóravond van de uitvaart, een avondwake. Een avondwake is een woorddienst aan de vóóravond van de uitvaart. Het is een voorbereiding voor het definitieve afscheid van een overledene. Met passende teksten, gebeden en lezingen kan een avondwake troost en steun geven aan de nabestaanden. Met de familie wordt overlegd welke vorm zij aan de avondwake willen geven, welke bijdrage ze zelf willen leveren en welke muziek en gebeden het beste in de dienst passen. Tijdens de avondwake wordt een gedachteniskruisje in de kerk gepresenteerd. Hierop staan vermeld: de naam van de overledene, de leeftijd en de datum van overlijden. Wij streven ernaar samen met de nabestaanden een zinvolle, troostvolle, krachtgevende dienst te verzorgen.

Uitvaartgeleide

Het voorgaan in uitvaarten in onze parochie gebeurt ook door parochianen, die daarvoor een speciale opleiding hebben gehad. Deze uitgeleidevoorgangers nemen dan contact op met de nabestaanden om de inhoud van de afscheidsviering te bespreken. Het spreekt vanzelf dat de uitgeleidevoorganger bij een overlijden altijd contact heeft met een van de leden van het pastorale team.

Seniorenpastoraat

Betreffende werkgroep organiseert voor de ouderen in de parochie een aantal vieringen. Zoals met het Heilig Hart feest in juni en met Kerstmis. Gezien de doelgroep gebeurt dit in nauwe samenwerking met de bezoekersgroep.


Koren

Herenkoor
Het oudste koor binnen onze parochie is het herenkoor. Dit koor verzorgt in de weekenden de zang, meestal op de zondagmorgen, een enkele keer op zaterdagavond. Er wordt bijna altijd Nederlandstalig maar op de laatste zondag van de maand ook in het Latijn gezongen. Het koor staat onder leiding van een dirigent. De organist zorgt voor de muzikale ondersteuning.


Dameskoor
Sinds begin jaren ’60 heeft onze parochie een dameskoor. Dit, uit ruim dertig leden bestaande koor verzorgt bijna wekelijks de zang bij een weekendviering in de kerk. Daarnaast ondersteunen zij met hun zang de avondwake en de uitvaartdienst. Op dit enthousiaste koor wordt ook vaak een beroep gedaan bij huwelijken, jubilea en andere gelegenheden. Zij staat onder leiding van een dirigent en een organist zorgt voor de muzikale begeleiding. Het is een groep dames die graag al deze diensten met haar zang ondersteunt.


Voices
Het koor Voices is een jongvolwassenenkoor en verzorgt eens per maand een themadienst of een dienst als liedjesviering. Bij de themadienst wordt door de tekstgroep een thema gekozen met teksten en liederen er omheen. Daarbij wordt gekozen voor eigentijdse Nederlands- en Engelstalige liederen. Eén keer in de twee jaar geven zij een concert of gaan zij in andere parochies zingen. Voices staat onder leiding van een dirigent. Voor de muzikale ondersteuning maken zij gebruik van keyboard, gitaar, drums of piano.

 

 

Con Amore
Begin jaren ’60 opgericht als operettevereniging, is het koor doorgegroeid naar een hoog niveau en geen onbekende meer in de regio. De laatste vijftien jaar heeft Con Amore, naast profane werken, veel kerkelijke klassieke meesterwerken ingestudeerd. Het kerstconcert, dat muzikaal wordt ondersteund door een strijkorkest, is een ieder jaar wederkerend hoogtepunt, waar de koorleden erg naar uitkijken. Zo'n twaalf keer per jaar verleent Con Amore haar medewerking aan kerkelijke vieringen, niet alleen in Lemelerveld, maar ook in andere parochies. Geen wonder dat op het repertoire ook missen van onder meer Mozart, Haydn en Gounod staan.
 

  

Kostersteam

De kosters uit ons kostersteam zijn belangrijke sleutelfiguren in alle praktische aangelegenheden die wij in de kerk tegenkomen. Zij verrichten vele werkzaamheden zoals, het openen en sluiten van de kerk, het klaar leggen van de liturgische kleding en altaarbenodigdheden. Er is eigenlijk geen gebeurtenis in onze kerk, waar de koster niet bij betrokken is.

Misdienaars

Vanaf groep 4 van de basisschool kunnen jongens en meisjes misdienaar worden in onze parochie. Zij assisteren de priester tijdens de liturgie. Dit kan zijn tijdens gezinsvieringen, trouwdiensten, jubilea en eucharistievieringen door de week en in het weekend. Naast het assisteren tijdens de liturgie worden er ook gezellige activiteiten gedaan.
 

Lectoren en Acolieten

De groep lectoren en acolieten verlenen medewerking tijdens de diensten in het weekend en op feestdagen. Zij assisteren bij de lezingen, het doen van voorbeden en de mededelingen. Tevens helpen zij bij het communie uitreiken. Dit alles volgens een rooster, waarbij iedereen even frequent aan de beurt komt. Voor de uitvaartdiensten zijn er een vijftal acolieten die op de doordeweekse dagen op afroep beschikbaar zijn.

Collectanten

Als parochianen wordt van ons verwacht samen zorg te dragen voor de parochie, maar ook voor de doelen die vanuit de kerk worden aangedragen. Daartoe worden tijdens de vieringen de nodige gelden ingezameld. Dit inzamelen is de taak van de collectanten. Tijdens de weekendvieringen en tijdens bijzondere vieringen door de week wordt er gecollecteerd. Collectanten dragen zorg voor het collecteren tijdens deze vieringen.

Kerkversiering

Voor het vieren van de liturgie is het van belang dat in onze kerk een passende sfeer wordt gecreëerd. De beleving van de eucharistievieringen en andere diensten, zoals huwelijken, jubilea en uitvaarten wordt er door verhoogd. De werkgroep kerkversiering zorgt met name voor de aankleding van onze kerk met creatieve bloemsierkunst passend bij de liturgische tijd van het jaar. Deze enthousiaste groep vrijwilligers werken volgens een rooster in een vast team waardoor men goed op elkaar is ingespeeld en waarbinnen elk teamlid creatieve mogelijkheden worden geboden.